it-swarm-tr.com

C # kullanarak e-postaya bir ek ekleme

Bu yanıttan aşağıdaki kodu kullanıyorum .NET'te Gmail üzerinden e-posta gönderiliyor. Karşılaştığım sorun e-postaya bir ek eklemek. Aşağıdaki kodu kullanarak nasıl ek eklerim?

using System.Net.Mail;

var fromAddress = new MailAddress("[email protected]", "From Name");
var toAddress = new MailAddress("[email protected]", "To Name");
const string fromPassword = "fromPassword";
const string subject = "Subject";
const string body = "Body";

var smtp = new SmtpClient
{
  Host = "smtp.gmail.com",
  Port = 587,
  EnableSsl = true,
  DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network,
  UseDefaultCredentials = false,
  Credentials = new NetworkCredential(fromAddress.Address, fromPassword)
};
using (var message = new MailMessage(fromAddress, toAddress)
  {
    Subject = subject,
    Body = body
  })
{
  smtp.Send(message);
}

Şimdiden teşekkürler.

35
rross

new MailMessage yöntem çağrınızdan oluşturulan message nesnesinin .Attachments özelliği vardır.

Örneğin:

message.Attachments.Add(new Attachment(PathToAttachment));
77
JYelton

MSDN 'de önerildiği gibi Ek sınıfını kullanmak:

// Create the file attachment for this e-mail message.
Attachment data = new Attachment(file, MediaTypeNames.Application.Octet);
// Add time stamp information for the file.
ContentDisposition disposition = data.ContentDisposition;
disposition.CreationDate = System.IO.File.GetCreationTime(file);
disposition.ModificationDate = System.IO.File.GetLastWriteTime(file);
disposition.ReadDate = System.IO.File.GetLastAccessTime(file);
// Add the file attachment to this e-mail message.
message.Attachments.Add(data);
16
Matten

Kodunuzu bu şekilde düzeltin

System.Net.Mail.Attachment attachment;
attachment = new System.Net.Mail.Attachment("your attachment file");
mail.Attachments.Add(attachment);

http://csharp.net-informations.com/communications/csharp-email-attachment.htm

umarım bu size yardımcı olur.

ricky

6
rickymannar

Tek satırlık cevap:

mail.Attachments.Add(new System.Net.Mail.Attachment("pathToAttachment"));
0
Rob Salmon