it-swarm-tr.com

Özel yazı türüne post_author sütunu nasıl eklenir

Bu kodla özel bir gönderi türü oluşturdum:

register_post_type(
  'custom_type',
  array(
    'labels'       => $labels,
    'description'     => '',
    'public'       => false,
    'publicly_queryable' => false,
    'exclude_from_search' => true,
    'show_in_nav_menus'  => false,
    'show_ui'       => true,
    'show_in_menu'    => true,
    'show_in_admin_bar'  => true,
    'menu_icon'      => $icon,
    'can_export'     => false,
    'delete_with_user'  => false,
    'hierarchical'    => false,
    'has_archive'     => false,
    'query_var'      => false,
    'capability_type'   => 'custom_type',
    'map_meta_cap'    => true,
    'rewrite'       => false,
    'supports'      => array(
      'title',
      'custom-fields'
    )
  )
);

Ancak, post_author'da gösterilen edit.php dosyasını bulamıyorum, bu kodda yanlış olan ne?

1
Yoga

$supports argümanı, Yazar ayarlarının özel yazı türü için kullanılabilmesi için author öğesini içermelidir:

'supports' => array(
  'title',
  'custom-fields',
  'author'
)

'destekler' (dizi) Yazının desteklediği çekirdek özellikler. Doğrudan add_post_type_support () öğesini çağırmak için takma ad görevi görür. Temel özellikler 'başlık', 'editör', 'yorum', 'revizyonlar', 'geri izleme', 'yazar', 'alıntı', 'sayfa özellikleri', 'küçük resim', 'özel alanlar' ve 'yayın -formats'. Ek olarak, 'revizyonlar' özelliği yazı tipinin revizyonları depolayıp depolamayacağını belirtir ve 'yorumlar' özelliği yorum sayısının düzenleme ekranında gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. Varsayılanlar 'title' ve 'editor' içeren bir dizidir.

register_post_type() için Dokümanlar

4
Dave Romsey