it-swarm-tr.com

Excel sayfasındaki verileri içeren son satırı bir makro ile nasıl bulabilirim?

Belirli bir sütunda ve belirli bir sayfada veri içeren son satırı nasıl bulabilirim?

56
Lipis

Peki ya:

 Sub GetLastRow(strSheet, strColumn)
 Dim MyRange As Range
 Dim lngLastRow As Long

  Set MyRange = Worksheets(strSheet).Range(strColumn & "1")

  lngLastRow = Cells(Rows.Count, MyRange.Column).End(xlUp).Row
 End Sub

Yorum Yap

Bu

 Cells.Find("*",SearchOrder:=xlByRows,SearchDirection:=xlPrevious).Row

Son satırdaki yalnızca tek bir hücrenin verileri olsa bile son hücrenin satır numarasını döndürür. 

42
Fionnuala

.End(xlup) öğesini kullanmalısınız, ancak 65536 kullanmak yerine kullanmak isteyebilirsiniz:

sheetvar.Rows.Count

Bu şekilde, 65536'dan fazla satıra sahip olduğuna inandığım Excel 2007 için çalışıyor

21
Jon Fournier

Basit ve hızlı:

Dim lastRow as long
Range("A1").select
lastRow = Cells.Find("*",SearchOrder:=xlByRows,SearchDirection:=xlPrevious).Row

Örnek kullanım:

cells(lastRow,1)="Ultima Linha, Last Row. Youpi!!!!"

'or 

Range("A" & lastRow).Value = "FIM, THE END"
7
user2988717
function LastRowIndex(byval w as worksheet, byval col as variant) as long
 dim r as range

 set r = application.intersect(w.usedrange, w.columns(col))
 if not r is nothing then
  set r = r.cells(r.cells.count)

  if isempty(r.value) then
   LastRowIndex = r.end(xlup).row
  else
   LastRowIndex = r.row
  end if
 end if
end function

Kullanımı:

? LastRowIndex(ActiveSheet, 5)
? LastRowIndex(ActiveSheet, "AI")
7
GSerg
Public Function LastData(rCol As Range) As Range  
  Set LastData = rCol.Find("*", rCol.Cells(1), , , , xlPrevious)  
End Function

Kullanım: ?lastdata(activecell.EntireColumn).Address

3
Dick Kusleika

İşte son satırı, son sütunu veya son hücreyi bulmak için bir çözüm. Bulduğu sütun için A1 R1C1 Referans Stili ikilemini ele alır. Keşke kredi verebilseydim, ancak nereden aldığımı bulamıyor/hatırlamıyorum, bu yüzden "Teşekkürler! Her kim ise orjinal kodu orada bir yere gönderdi.

Sub Macro1
  Sheets("Sheet1").Select
  MsgBox "The last row found is: " & Last(1, ActiveSheet.Cells)
  MsgBox "The last column (R1C1) found is: " & Last(2, ActiveSheet.Cells)
  MsgBox "The last cell found is: " & Last(3, ActiveSheet.Cells)
  MsgBox "The last column (A1) found is: " & Last(4, ActiveSheet.Cells)
End Sub

Function Last(choice As Integer, rng As Range)
' 1 = last row
' 2 = last column (R1C1)
' 3 = last cell
' 4 = last column (A1)
  Dim lrw As Long
  Dim lcol As Integer

  Select Case choice
  Case 1:
    On Error Resume Next
    Last = rng.Find(What:="*", _
            After:=rng.Cells(1), _
            LookAt:=xlPart, _
            LookIn:=xlFormulas, _
            SearchOrder:=xlByRows, _
            SearchDirection:=xlPrevious, _
            MatchCase:=False).Row
    On Error GoTo 0

  Case 2:
    On Error Resume Next
    Last = rng.Find(What:="*", _
            After:=rng.Cells(1), _
            LookAt:=xlPart, _
            LookIn:=xlFormulas, _
            SearchOrder:=xlByColumns, _
            SearchDirection:=xlPrevious, _
            MatchCase:=False).Column
    On Error GoTo 0

  Case 3:
    On Error Resume Next
    lrw = rng.Find(What:="*", _
            After:=rng.Cells(1), _
            LookAt:=xlPart, _
            LookIn:=xlFormulas, _
            SearchOrder:=xlByRows, _
            SearchDirection:=xlPrevious, _
            MatchCase:=False).Row
    lcol = rng.Find(What:="*", _
            After:=rng.Cells(1), _
            LookAt:=xlPart, _
            LookIn:=xlFormulas, _
            SearchOrder:=xlByColumns, _
            SearchDirection:=xlPrevious, _
            MatchCase:=False).Column
    Last = Cells(lrw, lcol).Address(False, False)
    If Err.Number > 0 Then
      Last = rng.Cells(1).Address(False, False)
      Err.Clear
    End If
    On Error GoTo 0
  Case 4:
    On Error Resume Next
    Last = rng.Find(What:="*", _
            After:=rng.Cells(1), _
            LookAt:=xlPart, _
            LookIn:=xlFormulas, _
            SearchOrder:=xlByColumns, _
            SearchDirection:=xlPrevious, _
            MatchCase:=False).Column
    On Error GoTo 0
    Last = R1C1converter("R1C" & Last, 1)
    For i = 1 To Len(Last)
      s = Mid(Last, i, 1)
      If Not s Like "#" Then s1 = s1 & s
    Next i
    Last = s1

  End Select

End Function

Function R1C1converter(Address As String, Optional R1C1_output As Integer, Optional RefCell As Range) As String
  'Converts input address to either A1 or R1C1 style reference relative to RefCell
  'If R1C1_output is xlR1C1, then result is R1C1 style reference.
  'If R1C1_output is xlA1 (or missing), then return A1 style reference.
  'If RefCell is missing, then the address is relative to the active cell
  'If there is an error in conversion, the function returns the input Address string
  Dim x As Variant
  If RefCell Is Nothing Then Set RefCell = ActiveCell
  If R1C1_output = xlR1C1 Then
    x = Application.ConvertFormula(Address, xlA1, xlR1C1, , RefCell) 'Convert A1 to R1C1
  Else
    x = Application.ConvertFormula(Address, xlR1C1, xlA1, , RefCell) 'Convert R1C1 to A1
  End If
  If IsError(x) Then
    R1C1converter = Address
  Else
    'If input address is A1 reference and A1 is requested output, then Application.ConvertFormula
    'surrounds the address in single quotes.
    If Right(x, 1) = "'" Then
      R1C1converter = Mid(x, 2, Len(x) - 2)
    Else
      x = Application.Substitute(x, "$", "")
      R1C1converter = x
    End If
  End If
End Function
3
Greg Podesta

Yerleşik davranışlara dayanan tüm çözümler (.Find ve .End gibi) iyi belgelenmemiş sınırlamalara sahiptir (ayrıntılar için/ diğer cevabım bakınız).

Bir şeye ihtiyacım vardı:

 • Son boş olmayan hücresini (yani, boş bir dize olsa bile herhangi bir formülü veya değeri olan) bulur belirli sütun
 • İyi tanımlanmış davranışı olan ilkellere güvenir
 • Otomatik filtreler ve kullanıcı modifikasyonları ile güvenilir bir şekilde çalışır
 • 10.000 satırda olabildiğince hızlı çalışır (durgunluk hissetmeden Worksheet_Change işleyicisinde çalıştırılır)
 • ... performansı, yanlışlıkla veri veya biçimlendirmenin yaprağın sonuna yerleştirilen uçurumdan düşmemesiyle (~ 1M satırlarda)

Aşağıdaki çözüm:

 • Satır numarasının üst sınırını bulmak için UsedRange işlevini kullanır (kullanılan aralığın sonuna yakın olduğu durumlarda gerçek "son satırı" hızlı şekilde aramak için);
 • Verilen sütunda veri bulunan satırı bulmak için geriye doğru gider;
 • ... her satıra ayrı ayrı erişmekten kaçınmak için VBA dizilerini kullanma (UsedRange içinde birçok satır olması durumunda atlamamız gerekir)

(Test yok, üzgünüm)

' Returns the 1-based row number of the last row having a non-empty value in the given column (0 if the whole column is empty)
Private Function getLastNonblankRowInColumn(ws As Worksheet, colNo As Integer) As Long
  ' Force Excel to recalculate the "last cell" (the one you land on after CTRL+END) / "used range"
  ' and get the index of the row containing the "last cell". This is reasonably fast (~1 ms/10000 rows of a used range)
  Dim lastRow As Long: lastRow = ws.UsedRange.Rows(ws.UsedRange.Rows.Count).Row - 1 ' 0-based

  ' Since the "last cell" is not necessarily the one we're looking for (it may be in a different column, have some
  ' formatting applied but no value, etc), we loop backward from the last row towards the top of the sheet).
  Dim wholeRng As Range: Set wholeRng = ws.Columns(colNo)

  ' Since accessing cells one by one is slower than reading a block of cells into a VBA array and looping through the array,
  ' we process in chunks of increasing size, starting with 1 cell and doubling the size on each iteration, until MAX_CHUNK_SIZE is reached.
  ' In pathological cases where Excel thinks all the ~1M rows are in the used range, this will take around 100ms.
  ' Yet in a normal case where one of the few last rows contains the cell we're looking for, we don't read too many cells.
  Const MAX_CHUNK_SIZE = 2 ^ 10 ' (using large chunks gives no performance advantage, but uses more memory)
  Dim chunkSize As Long: chunkSize = 1
  Dim startOffset As Long: startOffset = lastRow + 1 ' 0-based
  Do ' Loop invariant: startOffset>=0 and all rows after startOffset are blank (i.e. wholeRng.Rows(i+1) for i>=startOffset)
    startOffset = IIf(startOffset - chunkSize >= 0, startOffset - chunkSize, 0)
    ' Fill `vals(1 To chunkSize, 1 To 1)` with column's rows indexed `[startOffset+1 .. startOffset+chunkSize]` (1-based, inclusive)
    Dim chunkRng As Range: Set chunkRng = wholeRng.Resize(chunkSize).Offset(startOffset)
    Dim vals() As Variant
    If chunkSize > 1 Then
      vals = chunkRng.Value2
    Else ' reading a 1-cell range requires special handling <http://www.cpearson.com/Excel/ArraysAndRanges.aspx>
      ReDim vals(1 To 1, 1 To 1)
      vals(1, 1) = chunkRng.Value2
    End If

    Dim i As Long
    For i = UBound(vals, 1) To LBound(vals, 1) Step -1
      If Not IsEmpty(vals(i, 1)) Then
        getLastNonblankRowInColumn = startOffset + i
        Exit Function
      End If
    Next i

    If chunkSize < MAX_CHUNK_SIZE Then chunkSize = chunkSize * 2
  Loop While startOffset > 0

  getLastNonblankRowInColumn = 0
End Function
2
Nickolay

Son kullanılan satırı bulmak için UsedRange kullanarak bir daha güvenilir yol eklemek istiyorum:

lastRow = Sheet1.UsedRange.Row + Sheet1.UsedRange.Rows.Count - 1

Son kullanılan sütunu bulmak için benzer şekilde bunu görebilirsiniz

enter image description here

Hemen Pencerede Sonuç:

?Sheet1.UsedRange.Row+Sheet1.UsedRange.Rows.Count-1
 21 
1
newguy
 Last_Row = Range("A1").End(xlDown).Row

Doğrulamak için, son satırın satır numarasını C1 hücresindeki verilerle yazdırmak istediğinizi varsayalım.

Range("C1").Select
Last_Row = Range("A1").End(xlDown).Row
ActiveCell.FormulaR1C1 = Last_Row
0
Sumit Pokhrel
Public Function GetLastRow(ByVal SheetName As String) As Integer
  Dim sht As Worksheet
  Dim FirstUsedRow As Integer   'the first row of UsedRange
  Dim UsedRows As Integer     ' number of rows used

  Set sht = Sheets(SheetName)
  ''UsedRange.Rows.Count for the empty sheet is 1
  UsedRows = sht.UsedRange.Rows.Count
  FirstUsedRow = sht.UsedRange.Row
  GetLastRow = FirstUsedRow + UsedRows - 1

  Set sht = Nothing
End Function

sheet.UsedRange.Rows.Count: kullanılan satır sayısını geri döndür, kullanılan ilk satırın üstüne boş satır içermez

satır 1 boşsa ve son kullanılan satır 10 ise, UsedRange.Rows.Count 10 değil 9 döndürür.

Bu işlev, ilk UsedRange satır sayısını ve UsedRange satır sayısını hesaplar.