it-swarm-tr.com

Java kullanarak posta eki gönderme

Java ve g posta kullanarak e-posta göndermeye çalışıyorum Dosyalarımı bulutun üzerinde sakladım ve postalarıma ek olarak göndermek istediğim saklanan dosyaları.

Bu dosyaları bu postaya eklemeli, bu dosyaların bağlantılarını eklememelidir.

Bu tür ekleri nasıl gönderebilirim?

34
Pravin

Çalışma kodu, Java Mail 1.4.7 kavanoz kullandım

import Java.util.Properties;
import javax.activation.*;
import javax.mail.*;

public class MailProjectClass {

public static void main(String[] args) {

  final String username = "[email protected]";
  final String password = "your.password";

  Properties props = new Properties();
  props.put("mail.smtp.auth", true);
  props.put("mail.smtp.starttls.enable", true);
  props.put("mail.smtp.Host", "smtp.gmail.com");
  props.put("mail.smtp.port", "587");

  Session session = Session.getInstance(props,
      new javax.mail.Authenticator() {
        protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
          return new PasswordAuthentication(username, password);
        }
      });

  try {

    Message message = new MimeMessage(session);
    message.setFrom(new InternetAddress("[email protected]"));
    message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,
        InternetAddress.parse("[email protected]"));
    message.setSubject("Testing Subject");
    message.setText("PFA");

    MimeBodyPart messageBodyPart = new MimeBodyPart();

    Multipart multipart = new MimeMultipart();

    messageBodyPart = new MimeBodyPart();
    String file = "path of file to be attached";
    String fileName = "attachmentName";
    DataSource source = new FileDataSource(file);
    messageBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(source));
    messageBodyPart.setFileName(fileName);
    multipart.addBodyPart(messageBodyPart);

    message.setContent(multipart);

    System.out.println("Sending");

    Transport.send(message);

    System.out.println("Done");

  } catch (MessagingException e) {
    e.printStackTrace();
  }
 }
}
54
NINCOMPOOP

Bilmediğim bir nedenden dolayı, kabul edilen cevap kısmen gmail adresime e-posta gönderdiğimde çalışıyor. Ekim var ama e-postanın metni değil.

Hem ek hem de metin istiyorsanız, kabul edilen cevaba göre bunu deneyin:

  Properties props = new Java.util.Properties();
  props.put("mail.smtp.Host", "yourHost");
  props.put("mail.smtp.port", "yourHostPort");
  props.put("mail.smtp.auth", "true");       
  props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");


  // Session session = Session.getDefaultInstance(props, null);
  Session session = Session.getInstance(props,
       new javax.mail.Authenticator() {
        protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
          return new PasswordAuthentication("user", "password");
        }
       });


  Message msg = new MimeMessage(session);
  try {
    msg.setFrom(new InternetAddress(mailFrom));
    msg.setRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(mailTo));
    msg.setSubject("your subject");

    Multipart multipart = new MimeMultipart();

    MimeBodyPart textBodyPart = new MimeBodyPart();
    textBodyPart.setText("your text");

    MimeBodyPart attachmentBodyPart= new MimeBodyPart();
    DataSource source = new FileDataSource(attachementPath); // ex : "C:\\test.pdf"
    attachmentBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(source));
    attachmentBodyPart.setFileName(fileName); // ex : "test.pdf"

    multipart.addBodyPart(textBodyPart); // add the text part
    multipart.addBodyPart(attachmentBodyPart); // add the attachement part

    msg.setContent(multipart);


    Transport.send(msg);
  } catch (MessagingException e) {
    LOGGER.log(Level.SEVERE,"Error while sending email",e);
  }
19
amdev

Spring Framework'ü kullanarak birçok ek ekleyebilirsiniz: 

package com.mkyong.common;


import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.internet.MimeMessage;

import org.springframework.core.io.FileSystemResource;
import org.springframework.mail.MailParseException;
import org.springframework.mail.SimpleMailMessage;
import org.springframework.mail.javamail.JavaMailSender;
import org.springframework.mail.javamail.MimeMessageHelper;

public class MailMail
{
  private JavaMailSender mailSender;
  private SimpleMailMessage simpleMailMessage;

  public void setSimpleMailMessage(SimpleMailMessage simpleMailMessage) {
    this.simpleMailMessage = simpleMailMessage;
  }

  public void setMailSender(JavaMailSender mailSender) {
    this.mailSender = mailSender;
  }

  public void sendMail(String dear, String content) {

    MimeMessage message = mailSender.createMimeMessage();

    try{
    MimeMessageHelper helper = new MimeMessageHelper(message, true);

    helper.setFrom(simpleMailMessage.getFrom());
    helper.setTo(simpleMailMessage.getTo());
    helper.setSubject(simpleMailMessage.getSubject());
    helper.setText(String.format(
      simpleMailMessage.getText(), dear, content));

    FileSystemResource file = new FileSystemResource("/home/abdennour/Documents/cv.pdf");
    helper.addAttachment(file.getFilename(), file);

     }catch (MessagingException e) {
    throw new MailParseException(e);
     }
     mailSender.send(message);
     }
}

Projenizi bu kodla başa çıkacak şekilde nasıl yapılandıracağınızı bilmek için, bu kılavuzu .

1
Abdennour TOUMI

Bana izin verirseniz, çoklu ekler için de işe yarar , NINCOMPOOP'un yukarıdaki ilk cevabı, aşağıdaki gibi küçük bir değişiklik: 

DataSource source,source2,source3,source4, ...; 
source = new FileDataSource(myfile); 
messageBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(source)); 
messageBodyPart.setFileName(myfile); 
multipart.addBodyPart(messageBodyPart); 

source2 = new FileDataSource(myfile2); 
messageBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(source2)); 
messageBodyPart.setFileName(myfile2); 
multipart.addBodyPart(messageBodyPart); 

source3 = new FileDataSource(myfile3); 
messageBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(source3)); 
messageBodyPart.setFileName(myfile3); 
multipart.addBodyPart(messageBodyPart); 

source4 = new FileDataSource(myfile4); 
messageBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(source4)); 
messageBodyPart.setFileName(myfile4); 
multipart.addBodyPart(messageBodyPart); 

...

message.setContent(multipart);
0
danciplus

Bu benim için çalıştı.

Burada, ekimin PDF type biçiminde olduğunu varsayıyorum.

Yorumlar açıkça anlaşılması için yapılmıştır. 

public class MailAttachmentTester {
  public static void main(String[] args) {
    // Recipient's email ID needs to be mentioned.
    String to = "[email protected]";
    // Sender's email ID needs to be mentioned
    String from = "[email protected]";
    final String username = "[email protected]";//change accordingly
    final String password = "test";//change accordingly
    // Assuming you are sending email through relay.jangosmtp.net
    Properties props = new Properties();
    props.put("mail.smtp.Host", "smtp.gmail.com");
    props.put("mail.smtp.socketFactory.port", "465");
    props.put("mail.smtp.socketFactory.class",
        "javax.net.ssl.SSLSocketFactory");
    props.put("mail.smtp.auth", "true");
    props.put("mail.smtp.port", "465");
    // Get the Session object.
    Session session = Session.getInstance(props,
        new javax.mail.Authenticator() {
          protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
            return new PasswordAuthentication(username, password);
          }
        });
    try {
      // Create a default MimeMessage object.
      Message message = new MimeMessage(session);
      // Set From: header field of the header.
      message.setFrom(new InternetAddress(from));
      // Set To: header field of the header.
      message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,
          InternetAddress.parse(to));
      // Set Subject: header field
      message.setSubject("Attachment");
      // Create the message part
      BodyPart messageBodyPart = new MimeBodyPart();
      // Now set the actual message
      messageBodyPart.setText("Please find the attachment below");
      // Create a multipar message
      Multipart multipart = new MimeMultipart();
      // Set text message part
      multipart.addBodyPart(messageBodyPart);
      // Part two is attachment
      messageBodyPart = new MimeBodyPart();
      String filename = "D:/test.PDF";
      DataSource source = new FileDataSource(filename);
      messageBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(source));
      messageBodyPart.setFileName(filename);
      multipart.addBodyPart(messageBodyPart);
      // Send the complete message parts
      message.setContent(multipart);
      // Send message
      Transport.send(message);
      System.out.println("Email Sent Successfully !!");
    } catch (MessagingException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }

} 
0
Dulith De Costa